Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringsprosjektet Gjøvik barnehage, Gjøvik kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om byggeprosjektet Gjøvik barnehage har vært underlagt tilfredsstillende økonomisk styring. Vi har fokusert på økonomistyringen, da det er overskridelsene i byggeprosjektet som er bakgrunnen for kommunestyrets ønske om en gjennomgang. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing og psykososialt miljø i skolen, Lillehammer kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Lillehammer kommune som skoleeier og utvalgte skoler arbeider for fremme gode psykososiale læringsmiljøer og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Revisjonsrapport – Forvaltning av pasientmidler, Gausdal kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler. Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir deler av pensjonen trukket som egenbetaling for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket for kontantytelsen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Revisjonsrapport – Kjøp og salg av Stokke Nedre, Gjøvik kommune

Formålet med prosjektarbeidet er å gjennomgå prosessene relatert til kjøpet og salget av Stokke Nedre. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjon – Fastlegesituasjon, Gjøvik kommune

Formålet med revisjonen er å finne ut om innbyggernes rett til fastlege er etterlevd i Gjøvik kommune og hvordan bekymringsmeldingen fra allmennlegene ble fulgt opp og rapportert. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon – Gjeld-, fonds- og eiendomsforvaltning, Lom kommune

Formålet med revisjonen er å se om gjelds-, fonds- og eiendomsforvaltningen  har vært i henhold til regelverk, vedtak  og retningslinjer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjelds- og fondsforvaltning, Dovre kommune

Formålet med revisjonen er å se om gjelds- og fondsforvaltningen  har vært i henhold til regelverk, vedtak  og retningslinjer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i hjemmetjenesten, Lillehammer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende system for å sikre håndtering av uønskede hendelser i hjemmetjenesten. Kontrollutvalget ønsket også at det skulle undersøkes om kommunen har etablert rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i tildeling av tjenester. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.