Kundebrev nr. 1/2020 Avslutning og behandling av årsregnskapet 2019

Avslutning av årsregnskapet

Vi minner om fristen 15. februar 2020 for kommunedirektørens/fylkesdirektørens avleggelse av årsregnskapet jf. kommuneloven av 1992 § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.

Vi ber om at årsregnskapet oversendes revisor så snart det foreligger. Inneholder årsregnskapsdokumentet andre regnskaper bes dette omtalt i oversendingsbrevet. Årsregnskapet er offentlig fra det tidspunkt det er avlagt av kommunedirektøren/fylkesdirektøren.

Revisjonen forventer at årsregnskapet er kontrollert og kvalitetssikret på en betryggende måte. Dokumentasjonen av kontroller og avstemminger skal oppbevares på en oversiktlig måte og stilles til disposisjon for revisor.

Årsberetningen skal utarbeides av kommunedirektøren/fylkesdirektøren og avgis innen 31. mars 2020. Vi ber om at den oversendes revisor samtidig med at den sendes til det organ kommunestyret/fylkestinget har bestemt. Obligatoriske opplysninger som skal gis i årsberetningen framgår av kommunelovens § 48 nr. 5 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.

Revisor og kommunen avtaler dato for oversendelse av årsregnskapet.

Behandling av årsregnskapet

Årsregnskap og årsberetning 2019 skal behandles i henhold til kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget selv senest 30. juni 2020.

Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret/fylkestinget uten unødig opphold etter at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt, og senest 15. april 2020. Har revisor ikke hatt tilstrekkelig tid til å gjennomgå kommunedirektørens/fylkesdirektørens årsregnskap og årsberetning vil revisor skrive ny revisjonsberetning når regnskapet og årsberetningen er ferdig revidert og trekke tilbake revisjonsberetningen avgitt 15.april 2020. Revisjonsberetningen er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget, kontrollutvalget og kommunestyret/fylkesting.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalgets uttalelse er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget samt kommunestyret/fylkesting.

Revisor har møteplikt i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget når årsregnskapet og årsberetningen behandles. Vi ber derfor om å bli informert om tidspunkter for behandling i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget. Revisor kan om ønskelig gi en orientering og svare på spørsmål knyttet til revisjonsberetningen. Kommunen kan om ønskelig avtale med revisor om tilstedeværelse og informasjon ved formannskapets/fylkesutvalgets behandling.

Innlandet Revisjon IKS er valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune

Innlandet Revisjon IKS ble i fellesnemdas møte 19.09.2019 valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Habilitet for politikere som også er ansatte i kommunen, Søndre Land kommune

Formålet med undersøkelsen er ifølge kontrollutvalget å bidra til at kommunestyret og kommunens øvrige innbyggere har størst mulig tillit til kommunens saksbehandling, herunder etterlevelsen av regelverket om habilitet. Formålet er også å bidra med informasjon som kan benyttes i folkevalgtopplæringen i ny valgperiode. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Horisont Miljøpark IKS

Formålet med denne selskapskontrollen er å undersøke hvordan Horisont Miljøpark IKS følger regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn i temaer som er viktig for selskapet som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Trivsel og læringsmiljø i skolen, Sel kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Sel kommune som skoleeier og kommunens grunnskoler arbeider for å fremme trivsel og gode læringsmiljøer, samt hvordan en sikrer at utfordringer i læringsmiljøet og mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringsprosjekter VAR, Østre Toten kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunens planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor VAR-området er tilfredsstillende. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Etterlevelse Habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer, Vestre Toten kommune

Målet med undersøkelsen er å gjennomgå to konkrete saker som er behandlet i utvalg for teknisk drift og plansaker, med fokus på om det er forhold som indikerer brudd på etterlevelse av habilitetsbestemmelser og kommunens etiske retningslinjer. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Lillehammer skifestival AS

Formålet med denne selskapskontrollen er å vurdere hvordan Lillehammer Skifestival AS har vært drevet og fulgt opp av selskapets styre, samt fra kommunen som eier. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.