Forvaltningsrevisjonsrapport – Meldinger til barnevernet – Gausdal kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om kommunen har etablert rutiner og praksis som sikrer at barnevernet får melding om barn som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller overgrep. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Endringer i skolestruktur – Lillehammer kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å kartlegge og vurdere konsekvenser av endringene i skolestruktur i for økonomi og læringskvalitet/-miljø. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesak, oppmåling, brann og redning – Gran kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Gran kommune har systemer, rutiner og praksis som sikrer likebehandling i byggesaker, oppfølging av ulovligheter, og korrekt gjennomføring av oppmålinger. Revisjonen undersøker også om Lunner – Gran brann og redning utfører branntilsyn i samsvar med lovbestemte krav. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning av næringsfond, Skjåk kommune

Målet med revisjonsprosjektet er å undersøke om Skjåk kommune forvalter næringsfondet i samsvar med retningslinjene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost, Lunner kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke hvordan selvkostprinsippet praktiseres i Lunner kommune for å ivareta generasjonsprinsippet, etterleve lover og regler samt å gjøre gebyrutviklingen mest mulig forutsigbar. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i spesialundervisningen, Oppland fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å gi kontrollutvalget informasjon om kvaliteten på spesialundervisningen ved utvalgte videregående skoler i Oppland. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Sikring av undervisning ved lærerfravær, Oppland fylkeskommune

Formålet med denne undersøkelsen er å presentere regelverket som er gjeldende på området, og å kartlegge hvilke rutiner som finnes hos fylkeskommunen og skolene på det aktuelle området. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Ansettelser i Nord-Gudbrandsdal Regionråd

Formålet med prosjektet er å gå gjennom hvordan de aktuelle ansettelsene er foretatt og vurdere om de er foretatt innenfor Regionrådets vedtak og retningslinjer, samt regelverk som legger rammer for habilitet ved slike ansettelser. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.