Eierskapskontroll, Nord-Fron kommune

Innlandet Revisjon har foretatt en eierskapskontroll i Nord-Fron kommune. Vi har undersøkt om kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine, og om kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. Rapporten anbefaler i tråd med kommunestyrets vedtak at Nord-Fron kommune bør utarbeide eierskapsmelding minst én gang pr kommunestyreperiode. Kommunen bør i henhold til egen eierskapsmelding lage eierskapsmeldinger for enkeltselskaper. Med utgangspunkt styremedlemmers ansvar og uavhengighet bør dessuten Nord-Fron ikke ha bestemmelser som pålegger enkelte styremedlemmer ansvar for oppfølging og kommunikasjon mot kommunen. Rapporten er lagret under fanen for selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kontraktsoppfølging, Gran kommune

Innlandet Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kontraktsoppfølging i Gran kommune der vi har undersøkt kommunens rutiner, om det er inngått skriftlige kontrakter, innholdet i kontraktene og hvordan de er fulgt opp. Revisjonen konkluderte med at kommunen ikke har tilfredsstillende retningslinjer for oppfølging av kontrakter. Det manglet kontrakter for flere av de undersøkte anskaffelsene. Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider skriftlige retningslinjer for kontraktsoppfølging. Disse bør angi når det er nødvendig å inngå skriftlig kontrakt og hvilke minimumskrav kontrakten bør oppfylle. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon.

Forvalntingsrevisjonsrapport – Tildeling av skoleskyss, Oppland fylkeskommune

Hensikten med revisjonsprosjektet var å finne ut i hvilken grad fylkeskommunen har betryggende kontroll med sitt ansvar for skoleskyssen i fylket. Etter revisjonens vurdering har fylkeskommunen god kontroll med den løpende kostnadsutviklingen for skoleskyss, men det er ikke etablert nøkkeltall/indikatorer som kan belyse målsettingen om at skoleskyssen skal være rasjonell. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene om planlegging og gjennomføring av skoleskyssen i samsvar med kravene i opplæringsloven. Undersøkelsen vår viser imidlertid at det ikke alltid fattes enkeltvedtak om tildeling av skoleskyss i henhold til forvaltningsloven rutinene er upresise i beskrivelsen av oppgavefordelingen mellom kommunene og fylkeskommunen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.