Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for unge – Gjøvik kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Gjøvik kommune har etablert et tilbud til barn og unge med psykiske vansker/ lidelser som er i samsvar med regelverk, statlige føringer samt kommunale målsettinger og vedtak. Prosjektet har et særskilt fokus på om kommunen har et helhetlig og koordinert tjenestetilbud som sikrer overgangen i tjenester fra barn til voksen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.