Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i hjemmetjenesten, Lillehammer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende system for å sikre håndtering av uønskede hendelser i hjemmetjenesten. Kontrollutvalget ønsket også at det skulle undersøkes om kommunen har etablert rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i tildeling av tjenester. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.