Forvaltningsrevisjonsrapport – Forsvarlig utredning av saker til politiske organer, Jevnaker kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om rådmannen har tilfredsstillende systemer og praksis når det gjelder utredning av saker til politiske organer. Gode saksutredninger gir de politiske organene et godt grunnlag for å ta beslutninger. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.