Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesak, oppmåling, brann og redning – Gran kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Gran kommune har systemer, rutiner og praksis som sikrer likebehandling i byggesaker, oppfølging av ulovligheter, og korrekt gjennomføring av oppmålinger. Revisjonen undersøker også om Lunner – Gran brann og redning utfører branntilsyn i samsvar med lovbestemte krav. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.