Forvaltningsrevisjonsrapport – Ansattes medbestemmelse og rett til informasjon – Innlandet fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om arbeidsgivers plikter i henhold til regelverket om informasjon og medbestemmelse i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen ivaretas. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble formelt slått sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020, og fra 1. august 2020 var alle medarbeidere lokalisert i tråd med vedtatt organisering. Omstillingsprosessen vil sannsynligvis foregå i noe tid fremover og eventuelle funn og anbefalinger fra revisjonen antas å kunne ha nytteverdi i den videre prosessen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.