Stilling ledig

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon – Økonom, samfunnsviter eller jurist

Hvis du ønsker fagansvar innenfor et bredt og kompetent fagmiljø, er Innlandet Revisjon stedet for deg. Vi søker en faglig dyktig person som vil være sentral i gjennomføringen og utvikling av selskapets forvaltningsrevisjon.

For fullstendig utlysningstekst klikk her.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Praktisering av bemannings- og pedagognorm i barnehagene – Lunner kommune

Formålet med prosjektet er å vurdere etterlevelsen av bemanningsnormen og pedagognormen i barnehagene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Habilitet og roller – Nordre Land kommune

Formålet med prosjektet er en gjennomgang av påstander i notat skrevet av tidligere leder for samfunnsutvikling og drift sendt til politisk- og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgt. Revisjonens fokus har vært om det er forhold som tyder på at det har skjedd brudd på etterlevelse av habilitetsbestemmelser og kommunens etiske retningslinjer avgrenset til saker som gjelder utbygging i Synnfjell. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for unge – Gjøvik kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Gjøvik kommune har etablert et tilbud til barn og unge med psykiske vansker/ lidelser som er i samsvar med regelverk, statlige føringer samt kommunale målsettinger og vedtak. Prosjektet har et særskilt fokus på om kommunen har et helhetlig og koordinert tjenestetilbud som sikrer overgangen i tjenester fra barn til voksen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av samarbeidsavtalene om Gjøvikregionen Barnevernvakt – Gjøvik kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er avgrenset til å gjelde Gjøvik kommunes oppfølging av økonomiske forhold regulert i samarbeidsavtalene for vertskommunesamarbeidet Gjøvikregionen barnevernvakt. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Ansattes medbestemmelse og rett til informasjon – Innlandet fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om arbeidsgivers plikter i henhold til regelverket om informasjon og medbestemmelse i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen ivaretas. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble formelt slått sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020, og fra 1. august 2020 var alle medarbeidere lokalisert i tråd med vedtatt organisering. Omstillingsprosessen vil sannsynligvis foregå i noe tid fremover og eventuelle funn og anbefalinger fra revisjonen antas å kunne ha nytteverdi i den videre prosessen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Øyer – Øyer kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Øyer kommune som skoleeier og skolene i kommunen arbeider for fremme gode psykososiale læringsmiljøer og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Sikkerhet og beredskap drikkevann – Lillehammer kommune

Målet med revisjonsprosjektet er å vurdere Lillehammer kommunes etterlevelse av krav om sikker levering av nok og trygt drikkevann, rapporten er laget under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.