Ledige stillinger; revisor og forvaltningsrevisor

Vil du bidra til å gjøre kommunene bedre?

Hensikten med revisjonen er å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Vi arbeider på vegne av kontrollutvalget og kommunestyret.

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner i Oppland og Oppland fylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til eierne. Vi er 19 ansatte, herav 11 innenfor finansiell revisjon og 7 innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor i Lillehammer og kontorer i Gjøvik og Otta.

REVISOR

Revisor bekrefter kommunens årsregnskap. Arbeidsoppgaver er finansiell revisjon av kommunale regnskaper og attestasjoner. Vi bruker revisjonsverktøyet Descartes. Vi søker en person med master- eller bachelorgrad i revisjon og økonomi. Det er ønskelig med erfaring fra revisjon.

FORVALTNINGSREVISOR

Forvaltningsrevisor planlegger og gjennomfører revisjonsprosjekter der formålet er å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, måloppnåelse, økonomi og virkninger, samt å vurdere om kommunens virksomhet drives i samsvar med lover, regler og politiske vedtak. Forvaltningsrevisjon dekker hele kommunens virksomhet.

Vi søker en person med mastergrad innenfor statsvitenskap, sosiologi, økonomi, juss eller andre relevante fag til vårt forvaltningsrevisjonsteam. Metodekompetanse og erfaring fra tilsyns- eller utredningsarbeid og god kunnskap om offentlig forvaltning vil bli vektlagt.

 Felles for begge stillingene

Vi søker faglig dyktige personer med IT kompetanse. Stillingene er meget spennende med utstrakt kommunikasjon med administrativt og politisk nivå i kommunene og fylkeskommunen. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil forutsettes.

Vi vektlegger:

  • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
  • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer.
  • Analytiske egenskaper og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

  • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
  • Kompetente og trivelige kollegaer
  • God pensjonsordning
  • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger
  • Faglig oppdatering i form av relevante kurs

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud tlf. 951 36 962 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881.

Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 988, 2626 Lillehammer innen 21. april 2018.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Prosjektstyring, Oppland fylkeskommune

Formålet med prosjektet var å  se nærmere på fylkeskommunens prosjektstyring i større byggeprosjekter. Prosjektet har brukt byggeprosessen ved Lillehammer videregående skole som case. Det var en forventning om at denne byggeprosessen skal ha høstet erfaringer fra Hadeland-byggingen og således unngått noen av de svakhetene som ble påpekt i revisjonsrapport. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Rusomsorg, Gjøvik kommune

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunens rusomsorg ivaretas på en helhetlig måte.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet og resultat i skolen, Nord-Fron kommune

Målet med prosjektarbeidet var å undersøke hvordan Nord-Fron arbeider med å utvikle resultater og kvalitet i grunnskolen. Nytteverdien av prosjektet vil være knyttet til muligheter for kommunen å forbedre sin innsats på dette området. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjon – Åpenhet, journalføring, meroffentlighet, og svar på henvendelser, Oppland fylkeskommune

Målet med revisjonen har vært å finne ut av om fylkeskommunens praksis når det gjelder journalføring, bruk av unntaksbestemmelser og svar på henvendelser er i samsvar med regelverket.

Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

 

Forvaltningsrevisjons – Styring, ledelse og kontroll i og av barnevernet, Nordre Land kommune

Formålet har vært å avdekke mer konkret hva som har sviktet i Nordre Land kommune når det gjelder styring, ledelse og internkontroll, og som har bidratt til at barnevernet ikke har ytet forsvarlige tjenester i samsvar med barnevernloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon- Spesialundervisning, Oppland fylkeskommune

Formålet har vært å undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon – Internkontroll i byggesaksbehandlingen, Lillehammer kommune

Formålet har vært å undersøke om byggesaksbehandlingen er underlagt tilfredsstillende internkontroll. Nytteverdien er å gi sikkerhet for om kommunen har en betryggende kontroll med byggesaksbehandlingen.  Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.