Innlandet Revisjon IKS er valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune

Innlandet Revisjon IKS ble i fellesnemdas møte 19.09.2019 valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Habilitet for politikere som også er ansatte i kommunen, Søndre Land kommune

Formålet med undersøkelsen er ifølge kontrollutvalget å bidra til at kommunestyret og kommunens øvrige innbyggere har størst mulig tillit til kommunens saksbehandling, herunder etterlevelsen av regelverket om habilitet. Formålet er også å bidra med informasjon som kan benyttes i folkevalgtopplæringen i ny valgperiode. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Horisont Miljøpark IKS

Formålet med denne selskapskontrollen er å undersøke hvordan Horisont Miljøpark IKS følger regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn i temaer som er viktig for selskapet som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Trivsel og læringsmiljø i skolen, Sel kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Sel kommune som skoleeier og kommunens grunnskoler arbeider for å fremme trivsel og gode læringsmiljøer, samt hvordan en sikrer at utfordringer i læringsmiljøet og mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringsprosjekter VAR, Østre Toten kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunens planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor VAR-området er tilfredsstillende. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Etterlevelse Habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer, Vestre Toten kommune

Målet med undersøkelsen er å gjennomgå to konkrete saker som er behandlet i utvalg for teknisk drift og plansaker, med fokus på om det er forhold som indikerer brudd på etterlevelse av habilitetsbestemmelser og kommunens etiske retningslinjer. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Lillehammer skifestival AS

Formålet med denne selskapskontrollen er å vurdere hvordan Lillehammer Skifestival AS har vært drevet og fulgt opp av selskapets styre, samt fra kommunen som eier. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Forsvarlig utredning av saker til politiske behandling. Sak 72/18 Offentlig lekeplass Jevnaker torg

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke de ulike forholdene knyttet til utredning, vedtak og bygging av lekeplassen ved Jevnaker Torg som kontrollutvalget var opptatt av. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.