Kundebrev nr. 1/2020 Avslutning og behandling av årsregnskapet 2019

Avslutning av årsregnskapet

Vi minner om fristen 15. februar 2020 for kommunedirektørens/fylkesdirektørens avleggelse av årsregnskapet jf. kommuneloven av 1992 § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.

Vi ber om at årsregnskapet oversendes revisor så snart det foreligger. Inneholder årsregnskapsdokumentet andre regnskaper bes dette omtalt i oversendingsbrevet. Årsregnskapet er offentlig fra det tidspunkt det er avlagt av kommunedirektøren/fylkesdirektøren.

Revisjonen forventer at årsregnskapet er kontrollert og kvalitetssikret på en betryggende måte. Dokumentasjonen av kontroller og avstemminger skal oppbevares på en oversiktlig måte og stilles til disposisjon for revisor.

Årsberetningen skal utarbeides av kommunedirektøren/fylkesdirektøren og avgis innen 31. mars 2020. Vi ber om at den oversendes revisor samtidig med at den sendes til det organ kommunestyret/fylkestinget har bestemt. Obligatoriske opplysninger som skal gis i årsberetningen framgår av kommunelovens § 48 nr. 5 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.

Revisor og kommunen avtaler dato for oversendelse av årsregnskapet.

Behandling av årsregnskapet

Årsregnskap og årsberetning 2019 skal behandles i henhold til kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget selv senest 30. juni 2020.

Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret/fylkestinget uten unødig opphold etter at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt, og senest 15. april 2020. Har revisor ikke hatt tilstrekkelig tid til å gjennomgå kommunedirektørens/fylkesdirektørens årsregnskap og årsberetning vil revisor skrive ny revisjonsberetning når regnskapet og årsberetningen er ferdig revidert og trekke tilbake revisjonsberetningen avgitt 15.april 2020. Revisjonsberetningen er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget, kontrollutvalget og kommunestyret/fylkesting.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalgets uttalelse er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget samt kommunestyret/fylkesting.

Revisor har møteplikt i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget når årsregnskapet og årsberetningen behandles. Vi ber derfor om å bli informert om tidspunkter for behandling i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget. Revisor kan om ønskelig gi en orientering og svare på spørsmål knyttet til revisjonsberetningen. Kommunen kan om ønskelig avtale med revisor om tilstedeværelse og informasjon ved formannskapets/fylkesutvalgets behandling.

Vi søker faglig dyktig økonom, jurist eller samfunnsviter til stilling som forvaltningsrevisor

Har du interesse for utredningsarbeid, liker å arbeide selvstendig i et tverrfaglig miljø og ønsker faglige utfordringer?

Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet som skal bidra til læring og forbedring. Forvaltningsrevisor undersøker og vurderer om innbyggerne får tjenestene de har krav på til riktig kvalitet og om ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverket og kommunestyrets forutsetninger.

Arbeidet er prosjektbasert og vil hovedsakelig være å planlegge og gjennomføre forvaltningsrevisjoner av fylkeskommunen, kommunene og deres selskaper. Stillingen innebærer kommunikasjon med administrativt og politisk nivå. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad og god kompetanse innenfor samfunnsvitenskapelig metode, juridisk metode og/eller økonomisk analyse. IT- og systemkompetanse samt erfaring med utredningsarbeid vil vektlegges.

Vi ønsker at du har:

 • Evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Kunnskap om kommunal forvaltning.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling med varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Kompetente og trivelige kollegaer.
 • Faglig oppdatering.
 • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger.
 • Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud tlf. 951 36 962 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881. Nærmere opplysninger om selskapet finnes på www.irev.no

Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer innen 19. februar 2020.

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner og Innlandet fylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierne. Selskapet har 12 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 8 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.

 

Vi søker regnskapsrevisor

Vi søker en faglig dyktig person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du har master- eller bachelorgrad innenfor revisjon og/eller økonomi. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer Visma Enterprise og Agresso. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil. Vi har et faglig godt miljø på tvers av fagområder, lokasjoner og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Finansiell revisjon av kommuner og kommunale virksomheter
 • Kontrollere at kommuner etterlever bestemmelser innen økonomiområdet
 • Attestere merverdiavgiftkompensasjon og tilskudd kommunen mottar
 • Gi veiledning innen økonomi, regnskap og avgift

Vi vektlegger:

 • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer
 • Analytiske egenskaper og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat revisjon
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Fast stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for oppdragsansvar
 • Faglig oppdatering
 • Kompetente og trivelige kollegaer
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger
 • Arbeidssted Lillehammer, Gjøvik eller Otta

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881 og hjemmesiden Irev.no. Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer, oppgi gjerne hvilket kontor det er ønskelig å arbeide. Søknadsfrist 19. februar 2020.

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner og Innlandet fylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierne. Selskapet har 12 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 8 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.

Innlandet Revisjon IKS er valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune

Innlandet Revisjon IKS ble i fellesnemdas møte 19.09.2019 valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Habilitet for politikere som også er ansatte i kommunen, Søndre Land kommune

Formålet med undersøkelsen er ifølge kontrollutvalget å bidra til at kommunestyret og kommunens øvrige innbyggere har størst mulig tillit til kommunens saksbehandling, herunder etterlevelsen av regelverket om habilitet. Formålet er også å bidra med informasjon som kan benyttes i folkevalgtopplæringen i ny valgperiode. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Horisont Miljøpark IKS

Formålet med denne selskapskontrollen er å undersøke hvordan Horisont Miljøpark IKS følger regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn i temaer som er viktig for selskapet som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Trivsel og læringsmiljø i skolen, Sel kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Sel kommune som skoleeier og kommunens grunnskoler arbeider for å fremme trivsel og gode læringsmiljøer, samt hvordan en sikrer at utfordringer i læringsmiljøet og mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringsprosjekter VAR, Østre Toten kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunens planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor VAR-området er tilfredsstillende. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.