Vi søker fagansvarlig regnskapsrevisjon

Vi søker en faglig dyktig revisor med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Selskapet har økende oppdragsmengde. Revisjonsfaget er i utvikling og vi ønsker at du kan bidra i denne utviklingen.

Vi ønsker at du har master i revisjon, men bachelorgrad i revisjon med god erfaring vil også bli vurdert. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil. Vi har et faglig godt miljø på tvers av fagområder, lokasjoner og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for utvikling av regnskapsrevisjon i selskapet
 • Oppdragsansvar og gjennomføring av finansiell revisjon

Vi vektlegger:

 • Interesse for faglig utvikling i revisjonsfaget
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering
 • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer
 • Analytiske egenskaper og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat revisjon
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Fast stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig oppdatering
 • Kompetente og trivelige kollegaer
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger
 • Arbeidssted Lillehammer

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881 og hjemmesiden Irev.no. Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer. Søknadsfrist 3. juli 2020.

Vi søker regnskapsrevisor

Vi søker en faglig dyktig person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du har master- eller bachelorgrad innenfor revisjon. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil. Vi har et faglig godt miljø på tvers av fagområder, lokasjoner og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Finansiell revisjon av kommuner og kommunale virksomheter
 • Kontrollere at kommuner etterlever bestemmelser innen økonomiområdet
 • Attestere merverdiavgiftkompensasjon og tilskudd kommunen mottar
 • Gi veiledning innen økonomi, regnskap og avgift

Vi vektlegger:

 • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer
 • Analytiske egenskaper og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat revisjon
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Fast stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for oppdragsansvar
 • Faglig oppdatering
 • Kompetente og trivelige kollegaer
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger
 • Arbeidssted Lillehammer, Gjøvik eller Otta

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881 og hjemmesiden Irev.no. Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer, oppgi gjerne hvilket kontor det er ønskelig å arbeide. Søknadsfrist 3 juli 2020.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning av næringsfond, Skjåk kommune

Målet med revisjonsprosjektet er å undersøke om Skjåk kommune forvalter næringsfondet i samsvar med retningslinjene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost, Lunner kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke hvordan selvkostprinsippet praktiseres i Lunner kommune for å ivareta generasjonsprinsippet, etterleve lover og regler samt å gjøre gebyrutviklingen mest mulig forutsigbar. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i spesialundervisningen, Oppland fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å gi kontrollutvalget informasjon om kvaliteten på spesialundervisningen ved utvalgte videregående skoler i Oppland. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Sikring av undervisning ved lærerfravær, Oppland fylkeskommune

Formålet med denne undersøkelsen er å presentere regelverket som er gjeldende på området, og å kartlegge hvilke rutiner som finnes hos fylkeskommunen og skolene på det aktuelle området. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll – Ansettelser i Nord-Gudbrandsdal Regionråd

Formålet med prosjektet er å gå gjennom hvordan de aktuelle ansettelsene er foretatt og vurdere om de er foretatt innenfor Regionrådets vedtak og retningslinjer, samt regelverk som legger rammer for habilitet ved slike ansettelser. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kundebrev nr. 1/2020 Avslutning og behandling av årsregnskapet 2019

Avslutning av årsregnskapet

Vi minner om fristen 15. februar 2020 for kommunedirektørens/fylkesdirektørens avleggelse av årsregnskapet jf. kommuneloven av 1992 § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.

Vi ber om at årsregnskapet oversendes revisor så snart det foreligger. Inneholder årsregnskapsdokumentet andre regnskaper bes dette omtalt i oversendingsbrevet. Årsregnskapet er offentlig fra det tidspunkt det er avlagt av kommunedirektøren/fylkesdirektøren.

Revisjonen forventer at årsregnskapet er kontrollert og kvalitetssikret på en betryggende måte. Dokumentasjonen av kontroller og avstemminger skal oppbevares på en oversiktlig måte og stilles til disposisjon for revisor.

Årsberetningen skal utarbeides av kommunedirektøren/fylkesdirektøren og avgis innen 31. mars 2020. Vi ber om at den oversendes revisor samtidig med at den sendes til det organ kommunestyret/fylkestinget har bestemt. Obligatoriske opplysninger som skal gis i årsberetningen framgår av kommunelovens § 48 nr. 5 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.

Revisor og kommunen avtaler dato for oversendelse av årsregnskapet.

Behandling av årsregnskapet

Årsregnskap og årsberetning 2019 skal behandles i henhold til kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget selv senest 30. juni 2020.

Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret/fylkestinget uten unødig opphold etter at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt, og senest 15. april 2020. Har revisor ikke hatt tilstrekkelig tid til å gjennomgå kommunedirektørens/fylkesdirektørens årsregnskap og årsberetning vil revisor skrive ny revisjonsberetning når regnskapet og årsberetningen er ferdig revidert og trekke tilbake revisjonsberetningen avgitt 15.april 2020. Revisjonsberetningen er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget, kontrollutvalget og kommunestyret/fylkesting.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalgets uttalelse er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget samt kommunestyret/fylkesting.

Revisor har møteplikt i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget når årsregnskapet og årsberetningen behandles. Vi ber derfor om å bli informert om tidspunkter for behandling i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget. Revisor kan om ønskelig gi en orientering og svare på spørsmål knyttet til revisjonsberetningen. Kommunen kan om ønskelig avtale med revisor om tilstedeværelse og informasjon ved formannskapets/fylkesutvalgets behandling.