Vi søker dyktig økonom, jurist eller samfunnsviter til stilling som forvaltningsrevisor

Ønsker du faglige utfordringer, liker å arbeide selvstendig og har interesse for utredningsarbeid?

Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet med målsetting om å bidra til læring og forbedring.  Det undersøkes og vurderes om innbyggerne får tjenestene de har krav på og om ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverk og kommunestyrets forutsetninger.

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Dette medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt. Fullstendig utlysningstekst.

Vi søker regnskapsrevisor

Vi søker en person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du har master- eller bachelorgrad innenfor revisjon. Digitaliseringsutviklingen påvirker vår revisjonsmetodikk og vi ønsker at du kan bidra i vår utvikling. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer.

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Dette medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt. Hele utlysningsteksten

Forvaltningsrevisjonsrapport – Ansattes medbestemmelse og rett til informasjon – Innlandet fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om arbeidsgivers plikter i henhold til regelverket om informasjon og medbestemmelse i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen ivaretas. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble formelt slått sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020, og fra 1. august 2020 var alle medarbeidere lokalisert i tråd med vedtatt organisering. Omstillingsprosessen vil sannsynligvis foregå i noe tid fremover og eventuelle funn og anbefalinger fra revisjonen antas å kunne ha nytteverdi i den videre prosessen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Øyer – Øyer kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Øyer kommune som skoleeier og skolene i kommunen arbeider for fremme gode psykososiale læringsmiljøer og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Sikkerhet og beredskap drikkevann – Lillehammer kommune

Målet med revisjonsprosjektet er å vurdere Lillehammer kommunes etterlevelse av krav om sikker levering av nok og trygt drikkevann, rapporten er laget under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Meldinger til barnevernet – Gausdal kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om kommunen har etablert rutiner og praksis som sikrer at barnevernet får melding om barn som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller overgrep. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Endringer i skolestruktur – Lillehammer kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å kartlegge og vurdere konsekvenser av endringene i skolestruktur i for økonomi og læringskvalitet/-miljø. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesak, oppmåling, brann og redning – Gran kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Gran kommune har systemer, rutiner og praksis som sikrer likebehandling i byggesaker, oppfølging av ulovligheter, og korrekt gjennomføring av oppmålinger. Revisjonen undersøker også om Lunner – Gran brann og redning utfører branntilsyn i samsvar med lovbestemte krav. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.